Prisme Consult   VÅRT ARBEID BASERER SEG PÅ ANVENDT ATFERDSANALYSE

 

Startside
Tidlig Opplæring
Unge og Voksne
Utagerende atferd
Kurs forelesninger
Feedback
Links
Referanser

 

TIDLIG INTENSIV OPPLÆRING AV BARN MED

AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER/UTVIKLINGSFORSTYRRELSER

Opplæringsprogrammet ble etablert gjennom forskning av professor Ole Ivar Lovaas. Lovaas publiserte “The Me Book” i 1981 – dette var den første boken som ble en ”håndbok”, og den ga fagpersoner og foreldre verden over anledning til å gi tilpasset opplæring basert på ABA til barn med autismespekterforstyrrelser/utviklingsforstyrrelser.

Det overordnede målet med opplæringsprogrammet er - at barnet skal bli i stand til å lære ferdigheter gjennom sitt naturlige miljø.

Autismespekterforstyrrelser kjennetegnes som gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med karakteristika som forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon samt begrenset, stereotyp, repetitiv atferd.

Gjennom systematisk fokus på språk, lek og sosiale ferdigheter kan barn med autismespekterforstyrrelser lære svært mye.

Vi anbefaler at barnet får full oppfølging gjennom hele dagen i barnehagen. Med full oppfølging menes en voksenperson som jobber systematisk med målrettet opplæring i både en-til-en trening, trening i små grupper og i naturlige situasjoner.

Dette gjelder også for området sosiale ferdigheter og samspill med andre barn.

Hvordan gjennomføres opplæringen?

- Individuelt tilpasset opplæring

Individuell tilpasning er et hovedprinsipp når man skal tilrettelegge et opplæringsprogram for barn. Det må spesielt fokuseres på hvilke forkunnskaper barnet har, hvilke ferdigheter som er viktige å lære, og hvilken innlæringsmetodikk som vil være mest effektiv for barnet.

- Systematisk etablering av små målbare atferdsenheter

Avanserte ferdigheter blir delt opp i små og målbare atferdsenheter, som hver for seg blir etablert før de blir satt sammen til mer avanserte ferdigheter. Gjennom denne arbeidsformen sikrer man at de aktuelle oppgavene alltid er på et nivå som barnet har forutsetning for å mestre.

- Atferdsanalytisk opplæring

De kanskje viktigste faktorene i atferdsanalytisk tilnærming ligger i analyser av barnets atferd, og bruk av forsterknings prosedyrer. Videre er generalisering og diskriminasjon av ferdigheter også svært viktige områder. Teknikker som prompt - prompt-fading (hjelp - fjerning av hjelp) og shaping (gradvis forming av atferd), forlengs og baklengs kjeding, benyttes ofte i opplæringen. Sentralt i all opplæring – etablering og reduksjon av atfred – står bruken av forsterkning (for eksempel ros og andre goder).

- Fokus på generalisering av ferdigheter

Så snart en ferdighet er etablert i en situasjon - (ofte som 1:1) - må man sikre at ferdighetene kommer til anvendelse i andre/naturlige situasjoner - at ferdighetene blir generalisert. Generalisering av ferdigheter fremmes bl.a. gjennom:

opplæring og praktisering av ferdigheter i ulike miljøer, opplæring og praktisering av ferdigheter sammen med forskjellige personer (voksne og barn).

Det er viktig å understreke at med opplæringstid regnes alle aktiviteter hvor man trener mot et mål. Det kan inkludere spising dersom man trener på noe ved matbordet, det inkluderer ofte påkledning når man har satt spesifikke mål vedrørende dette, og til sist inkluderer det alltid trening på generalisering og opprettholdelse av ferdigheter hvor man sørger for at de trente målområder kommer til anvendelse for barnet i det naturlige miljø.

All aktivitet som er målrettet opplæring, og fulgt opp av en voksen regnes som timer anvendt til opplæring, og nær sagt alle vanlige situasjoner gir anledning til å benyttes til opplæring. Det bør derfor være regelen heller enn unntaket at man skaper og tar fatt i naturlig oppståtte situasjoner som gir anledning til trening. Vi vil da kunne følge mål om et høyt timeantall ved oppstart, som evalueres fortløpende etter som ferdigheter blir etablert.

Opplæringen bør fordeles på trening i enerom, i små grupper og i naturlige situasjoner, samt en videre oppfølging av mestrede ferdigheter hjemme.

Hva skal barna lære?

Innhold i opplæringen

Målvalg i opplæringen tar utgangspunkt i de ferdigheter barn benytter seg av i førskolealder, og barnets forutsetninger når opplæringen blir introdusert. Målsettingene omfatter alle sider ved barnets fungering. Det settes opp målbare målsettinger innenfor sentrale utviklingsområdet for barnet som:

- sentrale læreferdigheter som imitasjon

- språkforståelse

- samarbeid og følge beskjeder

- lek og sosiale ferdigheter

- språk og kommunikasjon

- selvhjelpsferdigheter

Opplæringsprogrammet er en helhetlig opplæringsform hvor utgangspunktet for valg av mål er normalutvikling. Opplæringen starter med grunnleggende ferdigheter innenfor et område, og bygger videre på dette grunnlaget. Barn med autismespekterforstyrrelser fungerer veldig forskjellig, og det er derfor viktig med målvalg i forhold til hvilke ferdigheter det enkelte barn har. Noen barn jobber med grunnleggende kommunikasjon som å etablere talespråk, mens andre jobber med ordforråd og snakke i setninger, og andre igjen avanserte språklige ferdigheter som sosialt bruk av språk og ferdigheter.

Fokuset innen atferdsanalytisk opplæring vil alltid være å etablere ferdigheter som er funksjonelle for barnet ut i fra barnets nåværende ferdighetsnivå. Med funksjonelle ferdigheter menes ferdigheter barnet kan benytte for å påvirke sitt eget miljø.

Motivasjon

Motivasjon er en viktig forutsetning for å lære, og dette ivaretas gjennom å gjøre opplæringssituasjonen så motiverende for barnet som mulig. Forsterkerkartlegging, dvs, å finne ting, hendelser og aktiviteter som er attraktive for barnet, er en kontinuerlig prosess som må ivaretas gjennom hele opplæringstiden. I tillegg er det viktig å benytte ros og oppmuntring eller evt. lære at slike tilbakemeldinger har en verdi.

Hvilke rammebetingelser er nødvendige i et optimalt tilrettelagt tilbud?

Et tilfredsstillende opplæringstilbud for barnet forutsetter, optimalt sett, at barnet har spesiell oppfølging hele tiden det oppholder seg i barnehagen. Barnet bør følges opp av et opplæringsteam med kunnskap om atferdsanalyse bestående av to personer (helst tre), som samarbeider om - og er ansvarlige for opplæringen, aktiviteter og lek. I dette opplæringsteamet bør en person (ofte er dette spesialpedagogen eller støttepedagogen) ha det faglige ansvar for den daglige gjennomføring av opplæringen. En av personene i teamet bør være en del av personalgruppen på barnets avdeling. Dette for bedre å kunne sikre oppfølging av etablerte ferdigheter til naturlige situasjoner i barnehagen. Det anbefales at opplæringsteamet får avsatt en fast ukentlig tid til overlapping.

• Barnet bør ha tilpasset støtte/veiledning gjennom hele dagen.

• Barnet må ha tilgang til et eget treningsrom.

• Ansvaret og oppgavene bør fordeles på et lite antall personer (f.eks. 3 personer) med en person som hovedansvarlig. I tillegg bør pedagogisk leder være involvert.

• Det er en forutsetning at personene er motiverte for oppgaven og ønsker å yte denne typen opplæring, samt å motta veiledning under direkte samhandling med barnet.

• Det må være mulighet for integrering/samhandling med andre barn, omvendt integrering (ha ett eller flere barn med på ”treningsrommet”), tilpassede grupper med få andre barn, og /eller deltakelse i ordinært tilbud i barnehagen/klassen.

Hyppige evalueringer

Hyppige evalueringer av barnets progresjon sikrer at mindre effektive opplæringstiltak hurtig kan korrigeres. Hyppige evalueringer sikres gjennom at de som gjennomfører opplæringen får opplæring i hvordan de selv kontinuerlig kan evaluere effekten av det enkelte opplæringsprogram. I tillegg blir det jevnlig gjennomført grundigere evalueringer av Prisme Consult.

Involvering av nærpersoner

Foreldre, ansatte i barnehagen, veiledere og andre involverte bør innledningsvis sikres jevnlige, relativt hyppige møtepunkter. Hensikten med møtene er å sikre at foreldrene får fullt innsyn i alle sider ved opplæringen av barnet, sikre at foreldrene bidrar med sin kunnskap om barnet, og gi foreldrene kunnskap om hvordan opplæringen gjennomføres med barnet i barnehagen slik at disse ferdighetene og trening kan videreføres - gjennomføres også i hjemmet.

Konsultasjoner/samarbeidsmøter/staffmøter

Samarbeidsmøter, også kalt staff, mellom foreldrene, barnehagen og Prisme Consult avholdes regelmessig. Hensikten med møtene er å involvere familien i alle sider ved barnets opplæring, jevnlig evaluere opplæringsmålene, samkjøre personalet i forhold til barnets opplæring, samkjøre og utvikle nødvendige trenerferdigheter, samt koordinere barnets opplæringstilbud. Samarbeidsmøter gir også rom for å gi råd om generelle strategier som kan overføres fra opplæringen i barnehagen til hjemmemiljøet og vice versa.

Konsultasjon fra PRISME CONSULT er organisert slik at man etablerer kompetanse hos alle de personene som er nærmest barnet. Dette gjøres både gjennom direkte veiledning i selve opplæringssituasjon og gjennom teoretisk innføring og “tørrtrening”, rollespill, praktiske oppgaver, eller “hjemmelekser” gjennom arbeidsseminarer (fellesveiledning sammen med andre barnehager). Det legges vekt på spesifikke temaer som er relevante for barnets opplæring. Veiledningstilbudet er en pakke som er knyttet sammen bestående av elementene nevnt over, og det er derfor ikke anledning til å velge deler av denne pakken bort. Tilbudet fra PRISME CONSULT bygger videre på de faglige anbefalingene gitt her og i nærmere definerte tilbud og har som forutsetning at disse følges.

Tilbudet om oppbygging av ABA kompetanse på barn med autismespekterforstyrrelser består av:

1. Oppstart av ABA i barnehagen

Teoretisk introduksjon av ABA (uten at barnet er tilstede), ca ½ dag

Praktisk oppstart barnet er tilstede – ca ½ dag

2. Individuell konsultasjon og oppfølging

- Veiledning av trenerferdigheter

- Staff/veiledning (veiledning til hele opplæringsteamet, og foreldre med barnet tilstede (evt. video fra opplæring med barnet)

- Foreldreveiledning

Konsultasjonene foregår enten i barnehagen eller hjemme hos barnet (barnet er enten med eller video av opplæringen medbringes).

3. Felles fagveiledning på grunnleggende temaer inngår som en del av det totale veiledningstilbudet.


Copyright © 2011 Prisme Consult